Ansøgningsbetingelser

Der kan kun søges om støtte til det, der er angivet i formålet med fonden.

Klik og se mere

Der er desuden knyttet følgende betingelser til at søge støtte:

  • Ansøgeren bekræfter på tro og love og indestår for, at ansøgningen og dens indhold er korrekt på tidspunktet for ansøgningens afsendelse, og at ingen væsentlige informationer er udeladt. Såfremt grundlaget for ansøgningen ændres væsentligt, er ansøgeren forpligtet til at orientere Fonden omgående. Det gælder f.eks. hvis støtteformålet ikke længere er aktuelt, eller hvis der bliver modtaget flere midler, end der er behov for.
  • Ansøgeren forpligter sig til inden 1 måned efter støtteformålets afslutning, eller senest inden 2 år fra støtteformålets påbegyndelse, at tilsende Fonden en skriftlig opfølgning på støtteformålets forløb og resultat.
  • Såfremt Fonden støtter emner, der kræver vedligeholdelse, sker støtten på betingelse af, at det med rimelighed godtgøres, at der er tilstrækkelige midler til dækning af vedligeholdelsesudgifter i mindst 4 år fra ibrugtagning.
  • Ansøgeren giver sit samtykke til, at Fonden opbevarer helt eller delvist imødekomne ansøgninger i op til 6 år fra modtagelsen. Ansøgninger der ikke imødekommes, vil blive destrueret senest 2 måneder efter ansøgningsfrist den 1. august. Sognepræsten i Skjern varetager indsamlingen og opbevaring af ansøgninger, fuldt fortroligt.
  • Hvis ansøgeren ikke ser sig i stand til at opfylde en eller flere af ovennævnte betingelser, skal ansøgeren angive årsagen hertil i forbindelse med ansøgningen.
  • Retssager, der måtte opstå som følge af uoverensstemmelser mellem Fonden og en støttemodtager, skal anlægges ved Retten i Sønderborg.